Click to listen highlighted text!

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

   O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

WSz.ODR/4/46/II/KO/2020

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:


Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych i zakresach:


Zad. 1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych 
i cytologii ginekologicznej w Zakładzie Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio W Przemyślu;
Zad. 2 Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii – świadczenia udzielane przez lekarza w godzinach podstawowej ordynacji;
Zad. 3 Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym – świadczenia udzielane przez lekarza w godzinach podstawowej ordynacji, w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy;
Zad. 4 Oddział Gastroenterologiczny i Pracownia Endoskopii – świadczenia udzielane przez lekarza w godzinach podstawowej ordynacji;
Zad. 5 Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka – świadczenia udzielane przez lekarza w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty, niedziele, święta 
i dni wolne od pracy;
Zad. 6 Oddział Chirurgiczny dla Dzieci – świadczenia udzielane przez lekarza w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy, wykonywanie zabiegów w zakresie chirurgii dziecięcej;
Zad. 7 Oddział Chirurgii Naczyń z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiografii – świadczenia udzielane przez lekarza w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy;
Zad. 8 Oddział Okulistyczny – wykonywanie zabiegów okulistycznych; 
Zad. 9 Oddział Obserwacyjno – Zakaźny – świadczenia udzielane przez lekarza w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy;
Zad. 10 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania ablacji, implantacji/wymiany rozruszników, kardiowerterów, resynchronizatorów serca 
w ramach Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej;
Zad. 11 Poradnia Neurologiczna – świadczenia udzielane wg harmonogramu; 
Zad. 12 Poradnia Okulistyczna – świadczenia udzielane wg harmonogramu;
Zad. 13 Poradnia Gastroenterologiczna dla Dorosłych – świadczenia udzielane wg harmonogramu;
Zad. 14 Poradnia Chorób Zakaźnych – świadczenia udzielane wg harmonogramu;
Zad. 15 Poradnia Chirurgii Naczyń – świadczenia udzielane wg harmonogramu;
Zad. 16 Poradnia Rehabilitacyjna – świadczenia udzielane wg harmonogramu;
Zad. 17 Poradnia Foniatryczna – świadczenia udzielane wg harmonogramu;
Zad. 18 Poradnia Chirurgiczna dla Dzieci – świadczenia udzielane wg harmonogramu;
Zad. 19 Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dorosłych – świadczenia udzielane wg harmonogramu;
Zad. 20 Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dzieci – świadczenia udzielane wg harmonogramu;
Zad. 21 Poradnia Urologiczna – świadczenia udzielane wg harmonogramu;
Zad. 22 Poradnia Stomatologiczna – świadczenia udzielane wg harmonogramu – 
w lokalizacji ul. Sportowa 6;
Zad. 23 Poradnia Dermatologiczna – świadczenia udzielane wg harmonogramu;
Zad. 24 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego 
w znieczuleniu ogólnym w Poradni Stomatologicznej leczenia w znieczuleniu ogólnym – lokalizacja Oddział Chirurgii Dziecięcej;
Zad. 25 Poradnia Medycyny Pracy, ul. Sportowa 6 w Przemyślu – udzielanie świadczeń zdrowotnych wg ustalonego harmonogramu;
Zad. 26 Kierowanie i zarządzanie pracą Centrum Leczenia Ambulatoryjnego Nr 2, Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, w lokalizacji ul. Sportowa 6.
Zad. 27 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań genetycznych na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Zad. 28 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów hemodializy w ostrej niewydolności nerek na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu.
Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony z mocą obowiązywania: 

od 01.04.2020r. do 31.03.2021r.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18 ( Budynek administracji pok. 010 ), na stronie internetowej szpitala www.wszp.pl w zakładce konkursy i ogłoszenia , tel. (016) 677 50 50.


Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 19 marca 2020 roku do godz. 10.00 pod adres:


Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
37-700 Przemyśl
ul. Monte Cassino 18
z adnotacją na kopercie: 
,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie . ………..” 
i podaniem swojego adresu zwrotnego lub w Biurze Podawczym (budynek administracji pok. nr 12)
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 marca 2020 roku o godz. 10.30 w budynku administracji pok. nr 028. 
Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

W Konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie.
Kryteria oceny ofert Zamawiającego:

1. Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) o udzielenie świadczeń zdrowotnych obejmować będzie:

a) ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielanych świadczeń, kwalifikacje personelu;
b) cena i liczba oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej;

2. Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze stosownie do postanowień art. 153 i 154 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1373 z późn. zm.) – stosowanych odpowiednio w ramach niniejszego postępowania na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 j.t. z późn. zm.).
Środki odwoławcze nie przysługują na:
1) wybór trybu postępowania;
2) niedokonanie wyboru przyjmującego zamówienie;
3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Unieważnianie postępowania:

1. Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy:
1) nie wpłynęła żadna oferta;
2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu z zastrzeżeniem ust. 2;
3) odrzucono wszystkie oferty;
4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w postępowaniu;
5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie pacjentów, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Zamawiający może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.


Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:
– odwołania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w całości lub części oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), (tzw. RODO) informujemy, że: 
1) administratorem danych osobowych osób składających ofert jest Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, adres: ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 
nr tel. 16 677 5059
adres e-mail: ido@wszp.pl ; 
3) administrator będzie przetwarzał dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw nałożonych na administratora wynikających z art.26,27 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz.2190 z późn. zm.), 
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem); 
5) przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić w oparciu o art.49 ust.1 pkt e Rozporządzenia (celem ustalenia, dochodzenia, ochrony roszczeń wynikających z polisy ubezpieczeniowej). 
Dodatkowo zgodnie z art.13 ust.2 RODO informujemy, że: 
1) dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia konkursu na świadczenia zdrowotne, nie dłużej niż przez okres 5 lat od daty zakończenia postępowania konkursowego; 
2) oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO; 
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym przeprowadzanym w celu wyłonienia wykonawcy umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne objęte konkursem. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego nałożonego na administratora polegającego na odrzuceniu oferty; 
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

p.o. Dyrektora 
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu

dr n. o zdr. Barbara Stawarz

Accessibility
Click to listen highlighted text!