Click to listen highlighted text!

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA KUCHNI SZPITALNEJ Częściowo rozstrzygnięty

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18

 37-700 Przemyśl

NIP: 795-20-66-984, REGON: 000314684

Komórka organizacyjna: Dział Gospodarczy

Znak sprawy: WSzp-DAT-1/ZKS/10/2020

Data: 01.06.2020 r.

OFERTA SPRZEDAŻY

Postępowanie przetargowe prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na podstawie: art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2019 poz. 1145, z dnia 19 czerwca 2019 r.);art. 54 ust. 2; ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, z dnia 23 listopada 2018 r.);  uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego, nr XII/185/11, z dnia  29  sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. nr 161 poz. 2322 z dnia 10 października 2011r. z późn. zm.); zarządzenia nr 109/2019 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, z dnia 11 września 2019 r.

 1. Sprzedający:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w  Przemyślu

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W  PIERWSZYM  PISEMNYM  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM NA   SPRZEDAŻ   UŻYWANEGO  SPRZĘTU  I  WYPOSAŻENIA  – KUCHNI  SZPITALNEJ  WCHODZĄCEGO  W  SKŁAD  MIENIA WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  IM.  ŚW.  OJCA  PIO  W  PRZEMYŚLU

II. Opis przedmiotu sprzedaży:

 1. Przedmiotem sprzedaży są poniżej ujęte następujące używane ruchome aktywa trwałe:
  1. Wózek transportowy 30 tacowy (bez tac) – 24 szt
  1. Wózek transportowy na napoje – 8 szt
  1. Termos 15 l nierdzewny – 26 szt
  1. Termos 20 l nierdzewny – 5 szt
 2. Szczegółowe informacje dotyczące używanego sprzętu i wyposażenia kuchni szpitalnej przeznaczonego do zbycia określa Załącznik nr 1. do niniejszego ogłoszenia.
 3. Oferty można składać osobno na poszczególne pozycje aktywów trwałych, bądź też w całości,  zgodnie z wykazem przedstawionym w załączniku.

III. Termin związania ofertą:  

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia wpływu ofert do Sprzedającego.
 2. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa następnego dnia roboczego.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Data, miejsce składania i otwarcia ofert:

 1. Pisemne oferty należy składać do 16.06.2020 roku za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego, na adres Sprzedającego tj.:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18 

37-700 Przemyśl

w dokładnie zamkniętej i zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Oferta w pierwszym, pisemnym postępowaniu przetargowym na sprzedaż UŻYWANEGO  SPRZĘTU  I  WYPOSAŻENIA  KUCHNI  SZPITALNEJ

            Nie otwierać przed dniem 19.06.2020 r. do godz. 11:00”

 • Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone przez Zakładową Komisję Sprzedaży w  dniu 19 czerwca 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Sprzedającego, bez udziału zainteresowanych Oferentów.
 • Oferent może przed upływem terminu składania stosownych dokumentów zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Informacje dotyczące ceny przedmiotu sprzedaży oraz wymaganych dokumentów:

 1. Jednostkowa cena wywoławcza brutto nie może być niższa od podanej w załączonej tabeli.
 2. Wymienione w Załączniku nr 1. ceny przedmiotów sprzedaży zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Sprzedający wymaga, aby każda oferta zawierała:
 4. wypełniony i podpisany przez Oferenta lub ustalonego reprezentanta formularz ofertowo – cenowy, wg Załącznika nr 2;
 5. oświadczenie Oferenta będącego osobą fizyczną, wg Załącznika nr 4;
 6. wpis z właściwego rejestru, potwierdzający prawo do występowania w imieniu Oferenta, jako osoby prawnej;
 7. pełnomocnictwo w występowaniu w imieniu Oferenta – w przypadku ustalonego reprezentanta.

VI. Pozostałe informacje organizacyjne dotyczące przetargu:

 1. Przedmiot sprzedaży, jako wyszczególnione składniki używanego sprzętu i wyposażenia kuchni  szpitalnej znajdują się w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące składników sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 16 677 50 78.
 3. Dokumentacja fotograficzna przedmiotu sprzedaży stanowi Załącznik nr 5. do niniejszego ogłoszenia.
 4. W pisemnym, nieograniczonym postępowaniu przetargowym nastąpi wybór najkorzystniejszej oferty cenowej w oparciu o Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 5. Wszystkie oferty otrzymane po wyżej określonym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania kopert.
 6. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu Sprzedający powiadomi Oferentów o wyniku i jednocześnie zamieści na stronie internetowej Szpitala oraz na tablicy ogłoszeń informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 7. Sprzedający po opublikowaniu informacji o wyborze oferty zawrze z wybranym Oferentem umowę, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3. do niniejszego ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie związania ofertą.
 8. Wszelkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu oraz koszty demontażu, transportu i  przywrócenia do stanu pierwotnego substancji budowlanej po elementach zdemontowanych obciążają w całości nabywcę.
 9. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzne zasady uregulowań organizacyjnych Sprzedającego. W tym przypadku nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

VII. Osoby po stronie Sprzedającego upoważnione do kontaktu z Oferentami:

 1. Osoba prowadząca przetarg – Artur Zając, tel. 16 677 54 93.
 2. Osoba merytorycznie odpowiedzialna za kontakt z Oferentami, upoważniona do udzielania informacji odnośnie przedmiotu sprzedaży –  Pani Agata Trojniarz, tel. 16 677 50 78.

            Załączniki:

 1. Wykaz składników wyposażenia – Załącznik nr 1.
 2. Formularz ofertowo-cenowy – Załącznik nr 2.
 3. Projekt umowy – Załącznik nr 3.
 4. Oświadczenie Oferenta– Załącznik nr 4.
 5. Dokumentacja fotograficzna – Załącznik nr 5.
Sporządził: Artur Zając    

Pliki do pobrania

Plik Data dodania
pdf INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 24 czerwca 2020 11:57
pdf 7. RODO 2 czerwca 2020 12:43
pdf 6. Regulamin Postępowania Przetargowego Sprzedaży Aktywów Trwałych 2 czerwca 2020 12:43
pdf 5. ZAŁ_NR_4_OŚWIADCZENIE 2 czerwca 2020 12:43
pdf 4. ZAŁ_NR_3_UMOWA 2 czerwca 2020 12:43
pdf 3. ZAŁ_NR_2_OFERTA 2 czerwca 2020 12:43
pdf 2. ZAŁ_NR_1_WYKAZ_AKTYWÓW 2 czerwca 2020 12:43
pdf 1. OGŁOSZENIE_NR_4_1_ZKS_10_2020 2 czerwca 2020 12:43
Accessibility
Click to listen highlighted text!