Click to listen highlighted text!

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ŚWIADCZENIE USŁUG NAPRAW POJAZDÓW – Rozstrzygnięty

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
ul. Monte Cassino 18
37-700 Przemyśl 
NIP: 795-20-66-984, REGON: 000314684

Komórka organizacyjna: Dział Gospodarczy
Znak sprawy: WSzp-DAT-1/122/2020
Data: 21.05.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) i w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro.I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu


ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY 
NA ŚWIADCZENIE USŁUG NAPRAW BIEŻĄCYCH ORAZ OKRESOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ POJAZDÓW 

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA IM. ŚW. OJCA PIO 
W PRZEMYŚLU

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) świadczenie przez Wykonawcę usług napraw bieżących oraz całodobowego holowania pojazdów, które uległy awarii na drodze;
2) okresowych obsług technicznych (OOT) pojazdów Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do umowy;
3) sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (zgodnie z fakturami zakupu Wykonawcy).

2. Naprawy i obsługi wykonywane będą zgodnie z instrukcją realizacji oraz nadzoru nad wykonywaniem napraw bieżących oraz okresowych obsług technicznych pojazdów Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu wg treści projektu umowy – Załącznik nr 2

III. Termin związania ofertą:  

1. Okres związania ofertą 7 dni
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca / Oferent powinien załączyć:

1. Jedną Ofertę cenową wg treści Załącznika Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Dokument z właściwego rejestru ­– wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty cenowej, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
3. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego do niniejszego zapytania wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1.
4. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu, o którym mowa powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę.
V. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Na formularzu cenowo-ofertowych, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania należy przedstawić cenę jednostkową brutto za wykonanie usługi.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Jedynym kryterium, którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty to najniższa cena jednostkowa oferty brutto.

 VI. Miejsce składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 28. 05. 2020 roku za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego, na adres Zamawiającego tj.:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
ul. Monte Cassino 18
37-700 Przemyśl

w dokładnie zamkniętej i zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„ŚWIADCZENIE USŁUG NAPRAW BIEŻĄCYCH ORAZ OKRESOWYCH OBSŁUG TECHNICZNYCH POJAZDÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU – Nie otwierać przed dniem 02.06.2020 roku do godz. 12:15”

2. Otwarcie ofert dokonane zostanie przez Stałą Komisję ds. realizacji zakupów i nastąpi bez udziału zainteresowanych Oferentów w dniu 2 czerwca 2020 roku o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VII. Osoby po stronie Zamawiającego upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Kierownik Działu Gospodarczego, Adam Półchłopek  tel.(16) 677-50-60

VIII. Informacje o formalnościach:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia poprzez zamieszczenie wyników postępowania na stronie internetowej Szpitala.
2. Zamawiający, po zamieszczeniu informacji o wyborze wykonawcy na stronie internetowej Szpitala, nie później jednak niż w terminie związania ofertą, zawrze z wybranym Wykonawcą umowę, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4. Zamawiający zastrzega unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzne zasady uregulowań organizacyjnych Zamawiającego. W tym przypadku nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
Załączniki:
1) Formularz ofertowo-cenowy – Załącznik nr 1
2) Projekt umowy – Załącznik nr 2

Accessibility
Click to listen highlighted text!